ประวัติโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

ประวัติโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด โรงพยาบาลสัตว์ขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยนายสัตวแพทย์อำพล ผูกพันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล คุณหมอมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดให้เป็น One Stop Service และมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ โดยโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย (TAHSA) จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเกณฑ์วัดที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกับสากล ซี่งทางสมาคมฯได้เลือกมาตรฐานของ The American Animal Hospital Association (AAHA)

แนวทางในการสร้างมาตรฐานทั้งหมด 13 หมวด ดังนี้

แนวคิดบริการ One Stop Service

ของโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่ประกอบไปด้วย แผนกอายุรกรรมทั่วไป (รักษาสัตว์ป่วยนอก) แผนกรักษาและดูแลสัตว์ป่วยใน แผนกศัลยกรรม คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจและโรคตา คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ ธนาคารโลหิต (Blood Bank) ห้องภาพวินิจฉัยทางรังสีและอัตราซาวน์ (PK Imaging Center) เวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (Rehab Room & Laser Therapy) และห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ (Infinite Vet Lab)

บริการอื่นๆ

ของโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

นอกจากความใส่ใจด้านการรักษาสัตว์ป่วยที่หลากหลายและครบวงจรแล้ว โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง ได้แก่